PromocjeJan III Sobieski


Pałac w Paszkówce


Warunki rezerwacji


Proszę przeczytać i zaakceptować warunki

1. DEFINICJE

Formularz
Dokument o charakterze standardowym, w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji lub anulowania rezerwacji miejsca noclegowego lub innej usługi turystycznej dostępnej w serwisie www.konferencja.net.pl.

Rezerwujący
Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Operator
Polish Travel Quo Vadis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Usługa konferencyjna I - bez noclegu
Usługa konferencyjna obejmująca wynajem sali konferencyjnej, dwie przerwy kawowe, obiad

Usługa konferencyjna II - z noclegiem
Usługa konferencyjna obejmująca wynajem sali konferencyjnej, dwie przerwy kawowe, obiad, kolację, nocleg ze śniadaniem

2. REZERWACJA

Rezerwacji w serwisie www.konferencja.net.pl dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego usług konferencyjnych znajdującego się na stronach systemu.

Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.

Podane w systemie ceny są cenami netto (nie podlegają wypłacie prowizji), nie zawierają podatku VAT

3. POTWIERDZENIE

System serwisu www.konferencja.net.pl wyłącznie usługi wymagające indywidualnego potwierdzenia przez Operatora.
Potwierdzenie jest przesyłane w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego w formularzu.
Potwierdzenie zawiera dane rezerwacji lub informację o braku miejsc we wskazanym terminie, warunki płatności, warunki anulacji oraz inne niezbędne informacje.
Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwację uważa się za przyjętą do realizacji i zobowiązującą. Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, dodatkowy serwis gastronomiczny), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego

4. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za usługi powinna zostać uregulowana w terminie i zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym przez Operatora

W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej, niezbędne jest podanie Operatorowi przez Rezerwującego wszystkich wymaganych danych.

W przypadku płatności przelewem należność należy przelać na konto

Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.,
ul. Ptasia 2,
00-138 Warszawa,
nr rachunku dla PLN: 89103010160000000007164000
nr rachunku dla USD: 13103010160000000007164010
nr rachunku dla EUR: 82103010160000000007164029
Bank Handlowy S.A. I O/Warszawa

Ewentualne inny formy rozliczenia powinny zostać uprzednio uzgodnione bezpośrednio z Operatorem.

Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO i USD przeliczane są po kursie dnia. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.

5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

Operator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.konferencja.net.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu Rezerwacji z przyczyn niezależnych od Operatora. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora.
Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi o podobnym standardzie oraz w cenie i terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy Operatora. Operator może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie oraz w cenie i terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy innych podmiotów.
W przypadku, gdy Rezerwujący nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie, realizacja usługi okaże się niemożliwa z innych, niż określone w pkt 1 przyczyn albo jej wykonanie łączyłoby się z uiszczeniem nadmiernych według Operatora opłat, wówczas Operator zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez Rezerwującego zapłaty za usługę, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7.

Zwrot uiszczonej przez Rezerwującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu niewykonanej usługi.
Zwrot, o którym mowa w pkt 3 nastąpi na rachunek Rezerwującego wskazany w formularzu, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców np. w hotelach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych, lub innych urządzeń.
W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.

6. DANE OSOBOWE

Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.konferencja.net.pl Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych serwisu OdkryjPolske.pl oraz Operatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

7. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE

Zaznaczenie opcji "Zgadzam się" oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Klient nie zaakceptuje warunków Regulaminu, spowoduje to powrót do strony głównej serwisu www.konferencja.net.pl.


Zobacz także...